ЕКОПРОЕКТ-КО

Дејност

Дејноста - собирање и транспортирање на комунален и други видови на неопасен отпад ЕКОПРОЕКТ-КО ДОО Кочани ја врши врз основа на стекнатите дозволи на вршење дејност Собирање и транспортирање на комунален отпад, Вршење на дејност трговија со неопасен отпад и Вршење на дејност складирање и третман на отпад издадени и одобрени од Mинистерството за животна средина и просторно планирање.

ЕКОПРОЕКТ-КО врши превземање на цврст неопасен отпад, отпадна амбалажа која се создава од предметното работење на клиентите.

Вршиме превземање на следниве материјали: користен стар најлон, хартија и картон, ПЕТ-пластика-ПП-ХДПЕ. ЕКОПРОЕКТ-КО доставува кеси, садови за селектирање на отпад на свој трошок и мерењето го врши на баждарена вага во својот склад, "Куќата на отпадот".

Партнери

ЕКОПРОЕКТ-КО ДОО ул.: Маршал Тито бр.45, 2300 Кочани  |  Тел: 077 501 761; 078 316 418  |  info(at)ekoproektko.com.mk  |  С-ка: 530-15-01-01-45-43-60  Охридска Банка АД Скопје

Copyright © 2016 ЕКОПРОЕКТ-КО

design by:  Pucho